Dây chuyền chế biến

 

Dây chuyền nước dứa cô đặc Xưởng chế biến các sản phẩm

 

Xưởng chế biến vải hộp Đóng gói sản phẩm cô đặc

 

  Kho đồ hộp