Sản phẩm cô đặc

 

Nước dứa cô đặc  

 

  Nước Lạc tiên cô đặc

 

Lạc tiên cô đặc Vải Pure